Obchodní podmínky


1. Všeobecná ustanovení

1.1 Provozovatelem internetového slevového portálu Tip na Slevu (dále jen „portál www.tipnaslevu.cz“) je společnost Golden Empire s.r.o. ,Braunerova 563/7, PRAHA 8, 180 00, IČ:  02968045  DIČ: CZ02968045 , zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 225847 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Tip na Slevu“). Portál www.tipnaslevu.cz se skládá z informací, služeb, obsahu a transakčních funkcí poskytovaných tip na slevu, jeho smluvními partnery či jinými třetími stranami.

1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Tip na slevu a Spotřebitelem.

2. Definice a interpretace

2.1 Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny význam definovaný níže v tomto ustanovení.

Spotřebitelskou smlouvou je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva uzavřená mezi Spotřebitelem na jedné straně a Poskytovatelem na straně druhé.

Poskytovatelem je smluvní partner Tip na Slevu, který poskytuje svým jménem a na svůj účet služby nebo zboží, které jsou předmětem Slevového kuponu a zároveň přijímá Slevové kupony na nákup tohoto zboží nebo služeb, a to v plné hodnotě Slevového kuponu.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která si prostřednictvím portálu tipnaslevu.cz objednala Slevový kupon, uzavřela Spotřebitelskou smlouvu, a je oprávněna uplatnit Slevový kupon u Poskytovatele a využít tak výhody z něho plynoucí. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy (včetně objednávání Slevového kuponu) a Spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Uzavření smlouvy nastává poté, co je objednávka Spotřebitele, jež je návrhem smlouvy, akceptována závazným souhlasem Tip na Slevu s tímto jeho návrhem (tj. potvrzením objednávky) zaslaným e-mailem ze strany Tip na Slevu Spotřebiteli na e‑mailovou adresu uvedenou Spotřebitelem ve vztahu k jeho účtu v systému portálu tipnaslevu.cz nebo při zadávání objednávky prostřednictvím portálu tipnaslevu.cz. Souhlas Spotřebitele s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami je udělen buď při registraci jeho účtu v systému portálu tipnaslevu.cz nebo při odeslání objednávky jednotlivého Slevového kuponu v souladu s článkem 3.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Slevový kupon je poukázka na poskytnutí zboží nebo služeb, příp. slev na zboží či služby u Poskytovatelů, který dává Spotřebiteli oprávnění získat zboží či využít službu v něm uvedenou za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a za dalších podmínek uvedených na Slevovém kuponu či v popisu Nabídky dne.

Nabídka dne je konkrétní nabídka Slevového kuponu zveřejněná po dobu nejméně jednoho dne na portálu tipnaslevu.cz. V popisu Nabídky dne je uvedena prodejní cena Slevového kuponu k předmětné Nabídce dne, doba platnosti, minimální počet objednaných Slevových kuponů potřebných k Aktivaci nabídky dne a případně další podmínky a omezení.

Aktivace nabídky dne nastává okamžikem dosažení minimálního stanoveného počtu objednaných Slevových kuponů, dojde-li k němu během doby platnosti Nabídky dne.

2.2 Členění těchto Všeobecných obchodních podmínek a zařazení nadpisů je prováděno pouze pro účely usnadnění orientace a nemá vliv na význam nebo výklad těchto Všeobecných obchodních podmínek a jejich jednotlivých ustanovení.

3. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky

3.1 Odesláním objednávky Slevového kuponu Spotřebitel výslovně stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Spotřebitelem a Tip na Slevu. Objednávku lze odeslat pouze prostřednictvím portálu www.tipnaslevu.cz.

3.2 Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.

3.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na portáluwww.tipnaslevu.cz. Tip na Slevu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro Spotřebitele jsou závazné vždy platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky ve znění uveřejněném na portálu tipnaslevu.cz v den odeslání objednávky Slevového kuponu Spotřebitelem.

4. Uzavření smlouvy a její obsah

4.1 Předmětem smluvního vztahu mezi Tip na Slevu a Spotřebitelem je závazek Tip na Slevu zajistit zaslání Slevového kuponu popsaného ve smlouvě a závazek Spotřebitele zaplatit za tento Slevový kupon sjednanou cenu na účet Tip na Slevu za podmínek stanovených ve smlouvě a v těchto Všeobecných smluvních podmínkách.

4.2 Spotřebitel může objednat Slevový kupon pouze z aktuální Nabídky dne tip na slevu. Objednávku Slevového kuponu lze učinit pouze prostřednictvím portálu tipnaslevu.cz. Není-li v jednotlivé Nabídce dne uvedeno jinak, může si Spotřebitel objednat více Slevových kuponů z téže Nabídky dne.

4.3 Za doručení Slevového kuponu Spotřebiteli se považuje doručení:

(a) e-mailu s přílohou obsahující elektronickou verzi Slevového kuponu ve formátu pdf na e-mailovou adresu uvedenou Spotřebitelem při registraci jeho účtu na portálu tipnaslevu.cz či při odeslání objednávky;

(b) e-mailu s odkazem na stažení elektronické verze Slevového kuponu ve formátu pdf (elektronická verze Slevového kuponu bude přístupná ke stažení nejpozději do tří dnů od Aktivace nabídky dne) na e-mailovou adresu uvedenou Spotřebitelem při registraci jeho účtu na portálu tipnaslevu.cz či při odeslání objednávky, nebo

(c) tištěné verze Slevového kuponu poštovní zásilkou (pokud si to Spotřebitel vyžádá) na adresu uvedenou Spotřebitelem v objednávce.

4.4 Poplatek za zaslání tištěné verze Slevového kuponu jako poštovní zásilky činí 59,- Kč (+ příslušná DPH v zákonem stanovené výši). Spotřebitel si rovněž může vyžádat zaslání Slevového kuponu (v elektronické i tištěné verzi) v dárkovém balení, a to za poplatek ve výši 59,- Kč (+ příslušná DPH v zákonem stanovené výši).

4.5 Doba platnosti a další podmínky užití Slevového kuponu jsou uvedeny na samotném Slevovém kuponu (v elektronické i tištěné verzi) a v popisu Nabídky dne.

4.6 Tip na Slevu neručí za kvalitu ani rozsah zboží či služeb nabízených Poskytovatelem po předložení Slevového kuponu. Za poskytnutí zboží či služeb odpovídajících příslušné Nabídce dne odpovídá v plném rozsahu Poskytovatel v souladu se Spotřebitelskou smlouvou, která bude uzavřena na základě uplatnění Slevového kuponu Spotřebitelem či jím určenou osobou u Poskytovatele.

4.7 Tip na Slevu rovněž nenese žádnou odpovědnost za služby nebo zboží, které budou poskytnuty Poskytovatelem oproti Slevovému kuponu, zejména za jejich bezpečnost či užitečnost. Spotřebitel bere na vědomí, že některé zboží nebo služby poskytnuté oproti Slevovému kuponu mohou být případně nebezpečné (např. let balónem, skok padákem, apod.). Spotřebitel je plně odpovědný za svá rozhodnutí a činy při používání zboží a využívání služeb poskytnutých oproti Slevovému kuponu Poskytovatelem.

5. Podmínky využití Slevového kuponu

5.1 Využití Slevového kuponu je možné pouze v souladu s podmínkami uvedenými na Slevovém kuponu, v popisu Nabídky dne a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

5.2 Slevový kupon může být využit pouze jednou. Tip na Slevu ani Poskytovatel nejsou odpovědni za ztracené, ukradené či zničené Slevové kupony, popř. zneužité referenční číslo Slevového kuponu. Spotřebitel je povinen chránit Slevový kupon před ztrátou, krádeží, poškozením či zničením, jakož i chránit Slevový kupon a jeho referenční číslo před zneužitím třetími osobami (zejména zachováním referenčního číslo v tajnosti).

5.3 Je na výlučném rozhodnutí Poskytovatele, zda může být Slevový kupon uplatněn současně s jinými slevami, nabídkami nebo poukazy, které Poskytovatel obvykle svým zákazníkům poskytuje nebo je akceptuje.

5.4 Slevový kupon je nutné využít jednorázově. V rámci jednoho čerpání plnění na základě Slevového kuponu u Poskytovatele lze uplatnit pouze jeden Slevový kupon. Poskytovatel může případně umožnit postupné využití hodnoty Slevového kuponu po částech nebo uplatnění více Slevových kuponů najednou dle svého výlučného rozhodnutí.

5.5 Slevový kupon uplatněný nebo užitý v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo v rozporu s platnými právními předpisy se stává neplatný.

5.6 Slevový kupon je nutno uplatnit u Poskytovatele v době jeho platnosti. Platnost Slevového kuponu (tj. nejzazší termín pro jeho uplatnění u Poskytovatele) je na něm vyznačena datem. Není-li ve Slevovém kuponu či v Nabídce dne doba platnosti uvedena, musí být Slevový kupon uplatněn u Poskytovatele nejpozději do 2 měsíců od Aktivace nabídky dne.

6. Cena a platební podmínky

6.1 Cena zboží či služeb nabízených Poskytovatelem v rámci Nabídky dne je vždy uvedena na portále tipnaslevu.cz. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce Spotřebitele učiněné prostřednictvím portálu tipnaslevu.cz. Cena může být Spotřebitelem uhrazena:
(a) přes systém PayPal - platební kartou; nebo
(b) bezhotovostním převodem na bankovní účet Tip na Slevu č. 3621632389/0800, vedený u České Spořitelny. (popř. jiný bankovní účet Tip na Slevu uvedený v objednávkové aplikaci na portále tipnaslevu.cz).

6.2 V případě platby přes systém PayPal dojde po odeslání objednávky Slevového kuponu Spotřebitelem pouze k autorizaci platby. Platba bude skutečně realizována až po Aktivaci nabídky dne. Pokud nedojde k Aktivaci nabídky dne, bude autorizace platební transakce zrušena a ukončena.

6.3 V případě platby ceny bankovním převodem je Spotřebitel povinen uhradit celkovou cenu ihned po Aktivaci nabídky dne tak, aby byly finanční prostředky v plné výši připsány na bankovní účet Tip na Slevu nejpozději do 2 dnů od Aktivace nabídky dne, popř. pokud k Aktivaci nabídky dne došlo již před odesláním objednávky Spotřebitele, potom nejpozději do 2 dnů od odeslání objednávky Spotřebitele. Na Aktivaci nabídky dne bude Spotřebitel upozorněn e-mailem. O připsání plné částky na bankovní účet Tip na Slevu bude Spotřebitel informován e-mailem.

7. Ukončení smluvního vztahu

7.1 Smlouvu lze ukončit dohodou Tip na Slevu a Spotřebitele nebo odstoupením od smlouvy učiněném Tip na slevu nebo Spotřebitelem v souladu s ustanoveními článků 7.2 až 7.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

7.2 Tip na Slevu je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
(a) v případě zrušení poskytování služby či dodávky zboží uvedeného ve Slevovém kuponu ze strany Poskytovatele;

(b) v případě prodlení Spotřebitele s úhradou ceny dle článku 6.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek;

(c) v případě marného uplynutí platnosti Slevového kuponu, která je na něm jasně vyznačena, v takovém případě nevzniká Spotřebiteli nárok na vrácení ceny; nebo

(d) v případě hrubého porušení podmínek pro uplatnění Slevového kuponu ze strany Spotřebitele, v takovém případě nevzniká Spotřebiteli nárok na vrácení ceny.

7.3 Spotřebitel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení povinností Tip na Slevu plynoucích z uzavřené smlouvy.

7.4 Spotřebitel je podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku dále oprávněn odstoupit od smlouvy (uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení Slevového kuponu. Spotřebitel však v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku není oprávněn odstoupit od smlouvy:
(a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;

(b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;

(c) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Spotřebitel jejich originální obal;

(d) na dodávku novin, periodik a časopisů;

(e) spočívajících ve hře nebo loterii.

7.5 Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se za dodržení písemné formy považuje též komunikace prostřednictvím elektronické pošty – e-mailu.

7.6 Pokud nedojde k Aktivaci nabídky dne, všechny závazky Tip na Slevu a Spotřebitele plynoucí z uzavřené smlouvy zanikají ke dni ukončení platnosti Nabídky dne. Tím nejsou dotčeny povinnosti Tip na Slevu uvedené v článku 6. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

8. Reklamace

8.1 Tip na Slevu je povinen doručit Spotřebiteli objednaný Slevový kupon v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

8.2 Odpovědnost za vady Slevového kuponu musí Spotřebitel uplatnit písemně u Tip na Slevu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od doručení Slevového kuponu. Tip na Slevu je povinen oznámit Spotřebiteli své stanovisko k uplatněné odpovědnosti za vady nejpozději do 30 dnů od doručení písemného uplatnění.

8.3 Odpovědnost za vady zboží dodaného či služeb poskytnutých Spotřebiteli Poskytovatelem na základě využití Slevového kuponu musí Spotřebitel uplatnit písemně u Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od obdržení zboží či služby.

8.4 Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli Tip na Slevu či Poskytovatele, v jejichž důsledku Spotřebitel nebo další osoby jím určené, plně nevyčerpá zaplacené zboží či služby, nevzniká Spotřebiteli nárok na slevu z ceny zboží nebo služeb, pokud není dohodnuto nebo kogentními právními předpisy stanoveno jinak.

9. Ochrana osobních údajů a podmínky užívání portálu tipnaslevu.cz

9.1 Osobní údaje Spotřebitele, potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy a Spotřebitelské smlouvy. Spotřebitel projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail) rovněž pro potřeby plnění smlouvy, Spotřebitelské smlouvy a dále pro účely vnitřní analýzy Tip na Slevu.

9.2 Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Spotřebitel má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje Spotřebitele jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění). Veškeré údaje získané od Spotřebitelů nejsou poskytovány třetím osobám, s výjimkou příslušného Poskytovatele, jehož Nabídku dne Spotřebitel poptal objednávkou Slevového kuponu.

9.3 Přístup a používání veřejně přístupných částí portálu tipnaslevu.cz je bezplatné. Spotřebitel je odpovědný za udržení svého přístupového jména a hesla na účet na portálu tipnaslevu.cz v tajnosti (pokud má účet zřízen).

9.4 Spotřebitel nese odpovědnost za přístroje, jež používá k internetovému přístupu (telefon, osobní počítač apod.). Spotřebitel rovněž nese veškeré náklady spojené s připojením k Internetu, zejména s přístupem k portálu tipnaslevu.cz. Tip na Slevu nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození přístrojů Spotřebitele během využívání služeb portálu tipnaslevu.cz. Spotřebitel dále bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup k portálu tipnaslevu.cz omezen nebo přerušen.

9.5 Tip Na Slevu je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, je oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu portálu tipnaslevu.cz. Obsah portálu tipnaslevu.cz nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Tip na Slevu.

9.6 Tip na Slevu má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah portálu tipnaslevu.cz, včetně diskusních fór a chatovacích místností, k zajištění chodu portálu. Tip na Slevu neodpovídá za obsah, který Spotřebitel, jiný oprávněný či neoprávněný uživatel může zveřejnit na portálu tipnaslevu.cz. Tip Na Slevu si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý takový obsah, který je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s platnými právními předpisy, jakož i právo na úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný.

9.7 Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy v diskusním fóru či v chat místnostech a/nebo v jiných komunikačních kanálech jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí Spotřebitele. Veškerá komunikace, která bude probíhat na portálu tipnaslevu.cz (v diskusních fórech, skupinách, chat místnostech nebo jinde) se považuje za veřejnou. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na portálu tipnaslevu.cz Spotřebitel poskytuje Tip na Slevu právo používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.

9.8 Spotřebitel bere na vědomí, že mu provozovatel může zasílat informační e-maily. Provozovatel bude zasílat informace spojené s účtem spotřebitele, o nákupech a novinkách internetových stránek. Odhlásit zasílání novinek si může každý spotřebitel ve svém účtu na tipnaslevu.cz.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Veškeré smluvní vztahy mezi Tip na Slevu a Spotřebitelem se řídí právními předpisy České republiky.

10.2 Vztahy, které výslovně neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zejm. zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění,) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

10.3 Pokud se jakékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Tip na Slevu a Spotřebitel se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jako celkem.

10.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1. října 2011.